Bootstrap Example

REGISTRACIJA VOZILA I IZDAVANJE REGISTARSKE NALEPNICE

AKO STE IZVRŠILII TEHNIČKI PREGLED VOZILA ILI MOTORCIKLA NA DRUGOM TEHNIČKOM PREGLEDU,KOD NAS MOŽETE DA REGISTRUJETE VOZILO I DOBIJETE REGISTARSKU NALEPNICU.


Elektronska usluga „Produženje registracije vozila možete obaviti kod nas na tehničkom pregledu vozila. Cilj ove usluge je da se produži registracija vozila bez odlaska u Mup.Ova usluga se odnosi na sva vozila upisana u jedinstveni registar vozila.To znači da nije moguće izdati registracionu nalepnicu kod nas na tehničkim pregledu u slučaju prve registracije, promene vlasnika, tablica i slično.
Da bi vozilo dobilo registracionu nalepnicu kod nas na tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica, mora biti upisano u jedinstveni registar vozila (elektronsku saobraćajnu dozvolu).Pproduženje registracije se može obaviti u vremenskom intervalu ±30 dana od dana isteka registracije računajući i taj dan.

POTREBA DOKUMENTA SU:

- elektronska saobračajna knjižica,
- registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana
- dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u APR (agencija za privredne registare)
- dokaz o uplati obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
- polisa obaveznog osiguranja od auto odgovornosti
- dokaz o uplati objedinjene uplatnice (objedinjenu uplatnicu dobijate kod nas)

Registraciju može da obavi vlasnik vozila ili lice ovlašćeno od strane vlasnika vozila overeno kod notara. Ako je u pitanju pravno lice registraciju može da obavi ovlaščeno lice od strane pravnog lica.

OVLAŠĆENJE ZA FIZIČKO LICE MORA DA SADRŽI SLEDEĆE ELEMENTE:

- Podatke vlasnika vozila sa:(matičnim i ličnim brojem),
-podatke o o vozilu za koje se vrši registracija (registarski broj,br.motora,br.šasije),
-podatke o ovlašćenom licu sa (matičnim i ličnim brojem)
-ovlašćenje mora biti overeno od strane notara.

OVLAŠĆENJE ZA PRAVNO LICE MORA DA SADRŽI SLEDEĆE ELEMENTE:

-podatke pravnog subjekta na memorandumu.
-podatke o o vozilu za koje se vrši registracija (registarski broj,br.motora,br.šasije),
-podatke o ovlašćenom licu sa (matičnim i ličnim brojem)
-pečat i potpis od strane ovlašćenog zastupnika

UZ OVLAŠČENJE NEOPHODNO JE PONETI I:

Za fizička lica:
- ličnu kartu
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
-polisa obaveznog osiguranja od auto odgovornosti
-ovlašćenje od strane vlasnika vozila overeno kod notara

Za pravna lica:

- ličnu kartu
- izvod iz APR-a
- polisaobaveznog osiguranja od auto odgovornosti- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu za preuzimanje registracione nalepnice i saobracajne dozvole

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZINGU ZA FIZIČKA LICA POTREBNA DOKUMENTA SU:

- izvod iz APR-a lizing kuće
- ovlašćenje na memorandumu lizing kuće
- potvrda lizing kuće za registraciju vozila
- ugovor o lizingu (može i kopija)

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZINGU ZA PRAVNA LICA POTREBNA DOKUMENTA SU:

- izvod iz APR-a lizing kuće
- izvod iz APR korisnika lizinga
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama sa računa korisnika lizinga
- ovlašćenje na memorandumu lizing kuće i ovlašćenje na memorandumu firme korisnika lizinga
- ugovor o lizingu
- potvrda lizing kuce

KADA SVE TO OBAVITE NAŠI ZAPOSLENI ĆE VAM SA VOZILA SKINUTI STARU REGISTRACIONU NALEPNICU I POSTAVITI NOVU.

ZA REGISTRACIJU TAXI VOZILA POTREBNA SU SLEDEĆA DOKUMENTA:

- Lična karta, saobraćajna dozvola
- Izvod iz APR, ne starije od 6 meseci
- Taxi dozvola (kartice)
- Rešenje Sekretarijata o dozvoli za rad
- Uverenje iz Gradske uprave - Sekretarijat za saobraćaj (ulica,Agostina Neta), estetski pregled
- Polisa osiguranja Za taksiste polisu javnog prevoza naplaćujemo samo 1488,00 dinara .

POJAŠNJENJE KOJE KATEGORIJE INVALIDA IMAJU POVLASTICE.

Vlasnici putničkih automobila i motocikla - vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenta telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta od 60 ili više procenata.

POTREBNA DOKUMENTA ZA REGISTRACIJU VOZILA ZA INVALIDE:

1. Saobraćajna dozvola.
2. Lična karta i fotokopija iste.
3. Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO-a o stepenu invaliditeta, original na uvid i fotokopija koja ostaje u SUP-u).
4. Od taksi potrebno je uplatiti samo:
5. Taksu za izdavanje registracione nalepnice
6. Po potrebi taksu koja se plaća MUP-u za izdavanje nove saobraćajne dozvole i tablica.

NAPOMENA: ostale takse(komunalna, budžet R. Srbije, ekološka, javni putevi) se ne plaćaju. Gore navedene kategorije invalida imaju popust na osiguranje čiji iznos zavisi od procenta invaliditeta i perioda trajanja osiguranja.

 

REGISTRACIJA VOZILA I IZDAVANJE REGISTARSKE NALEPNICE

AKO STE IZVRŠILII TEHNIČKI PREGLED VOZILA ILI MOTORCIKLA NA DRUGOM TEHNIČKOM PREGLEDU,KOD NAS MOŽETE DA REGISTRUJETE VOZILO I DOBIJETE REGISTARSKU NALEPNICU.


Elektronska usluga „Produženje registracije vozila možete obaviti kod nas na tehničkom pregledu vozila. Cilj ove usluge je da se produži registracija vozila bez odlaska u Mup.Ova usluga se odnosi na sva vozila upisana u jedinstveni registar vozila.To znači da nije moguće izdati registracionu nalepnicu kod nas na tehničkim pregledu u slučaju prve registracije, promene vlasnika, tablica i slično.
Da bi vozilo dobilo registracionu nalepnicu kod nas na tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica, mora biti upisano u jedinstveni registar vozila (elektronsku saobraćajnu dozvolu).Pproduženje registracije se može obaviti u vremenskom intervalu ±30 dana od dana isteka registracije računajući i taj dan.

POTREBA DOKUMENTA SU:

- elektronska saobračajna knjižica,
- registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana
- dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u APR (agencija za privredne registare)
- dokaz o uplati obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
- polisa obaveznog osiguranja od auto odgovornosti
- dokaz o uplati objedinjene uplatnice (objedinjenu uplatnicu dobijate kod nas)

Registraciju može da obavi vlasnik vozila ili lice ovlašćeno od strane vlasnika vozila overeno kod notara. Ako je u pitanju pravno lice registraciju može da obavi ovlaščeno lice od strane pravnog lica.

OVLAŠĆENJE ZA FIZIČKO LICE MORA DA SADRŽI SLEDEĆE ELEMENTE:

- Podatke vlasnika vozila sa:(matičnim i ličnim brojem),
-podatke o o vozilu za koje se vrši registracija (registarski broj,br.motora,br.šasije),
-podatke o ovlašćenom licu sa (matičnim i ličnim brojem)
-ovlašćenje mora biti overeno od strane notara.

OVLAŠĆENJE ZA PRAVNO LICE MORA DA SADRŽI SLEDEĆE ELEMENTE:

-podatke pravnog subjekta na memorandumu.
-podatke o o vozilu za koje se vrši registracija (registarski broj,br.motora,br.šasije),
-podatke o ovlašćenom licu sa (matičnim i ličnim brojem)
-pečat i potpis od strane ovlašćenog zastupnika

UZ OVLAŠČENJE NEOPHODNO JE PONETI I:

Za fizička lica:
- ličnu kartu
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
-polisa obaveznog osiguranja od auto odgovornosti
-ovlašćenje od strane vlasnika vozila overeno kod notara

Za pravna lica:

- ličnu kartu
- izvod iz APR-a
- polisaobaveznog osiguranja od auto odgovornosti- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu za preuzimanje registracione nalepnice i saobracajne dozvole

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZINGU ZA FIZIČKA LICA POTREBNA DOKUMENTA SU:

- izvod iz APR-a lizing kuće
- ovlašćenje na memorandumu lizing kuće
- potvrda lizing kuće za registraciju vozila
- ugovor o lizingu (može i kopija)

REGISTRACIJA VOZILA NA LIZINGU ZA PRAVNA LICA POTREBNA DOKUMENTA SU:

- izvod iz APR-a lizing kuće
- izvod iz APR korisnika lizinga
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama sa računa korisnika lizinga
- ovlašćenje na memorandumu lizing kuće i ovlašćenje na memorandumu firme korisnika lizinga
- ugovor o lizingu
- potvrda lizing kuce

KADA SVE TO OBAVITE NAŠI ZAPOSLENI ĆE VAM SA VOZILA SKINUTI STARU REGISTRACIONU NALEPNICU I POSTAVITI NOVU.

ZA REGISTRACIJU TAXI VOZILA POTREBNA SU SLEDEĆA DOKUMENTA:

- Lična karta, saobraćajna dozvola
- Izvod iz APR, ne starije od 6 meseci
- Taxi dozvola (kartice)
- Rešenje Sekretarijata o dozvoli za rad
- Uverenje iz Gradske uprave - Sekretarijat za saobraćaj (ulica,Agostina Neta), estetski pregled
- Polisa osiguranja Za taksiste polisu javnog prevoza naplaćujemo samo 1488,00 dinara .

POJAŠNJENJE KOJE KATEGORIJE INVALIDA IMAJU POVLASTICE.

Vlasnici putničkih automobila i motocikla - vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenta telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta od 60 ili više procenata.

POTREBNA DOKUMENTA ZA REGISTRACIJU VOZILA ZA INVALIDE:

1. Saobraćajna dozvola.
2. Lična karta i fotokopija iste.
3. Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO-a o stepenu invaliditeta, original na uvid i fotokopija koja ostaje u SUP-u).
4. Od taksi potrebno je uplatiti samo:
5. Taksu za izdavanje registracione nalepnice
6. Po potrebi taksu koja se plaća MUP-u za izdavanje nove saobraćajne dozvole i tablica.

NAPOMENA: ostale takse(komunalna, budžet R. Srbije, ekološka, javni putevi) se ne plaćaju. Gore navedene kategorije invalida imaju popust na osiguranje čiji iznos zavisi od procenta invaliditeta i perioda trajanja osiguranja.