Saveti za pravna i fizička lica

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156


Saveti za pravna lica


Dragi naši potencijalni saradnici.
Bavimo se poslovima servisiranja, odražavanja, popravka i tehnički pregled vozila. Naša ponuda je da preuzmemo brigu i odgovornost za Vaša vozila tako što ćemo održavati Vaša vozila i overavati putne naloge za TEHNIČKU ISPRAVNOST. Kvalitet radova, brzina usluga, prioritet i posebni uslovi plaćanja su Vam na raspolaganju.
Raspolažemo sa specijalnim alatima, dijagnostičkim uređajima i radioničkim podacima za skoro sva Evropska i Azijska vozila kao što su : Program FIAT, Zastava 10, Peugeot, Renault, Citroen, Toyota, Mazda, Suzuki, Kia, Nissan, BMW, VW, Audi, Škoda, Seat, Opel, Ford, Zastava, Lada i ostali tipovi.
Verovatno ste upoznati sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“ br.46/95 i 62/06). U Zakonu se nalaže obavezno vođenje putnih naloga. Obaveza izdavanja putnog naloga, sadržina putnog naloga i obaveza vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima uređeni su Pravilnikom o sadržini, izdavanju i vođenju putnoh naloga i evidencija o putnim nalozima („Službeni glasnik RS“ br.20/96 u daljem tekstu: Pravilnik). Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju izdat u („Službeni glasnik RS“ br.46/95) ovim zakonom se jasno definiše ko ima prava da overi TEHNIČKU ispravnost na putnom nalogu.
Član 3.
Prevoz u drumskom saobraćaju obavlja se vozilima koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste vozila. Vozila kojima se obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe moraju se redovno održavati i kontrolisati radi obezbeđivanja njihove stalne tehničke ispravnosti i bezbednog korišćenja u javnom saobraćaju.
Član 40.
Zakon za redovno održavanje vozila može vršiti preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik ako ima ovlašćenje nadležnih organa:
1. Najmanje jedan kanal ili dizalicu koja zamenjuje kanal za pregled vozila;
2. Najmanje jednog automehaničara i jednog autoelektričara.
Kontrolu tehničke ispravnosti vozila može vršiti i overiti u putnom nalogu lice koje ima najmanje treći stepen saobraćajne ili mašinske struke, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci.
Udovoljavajući pitanjima naših saradnika u vezi sa obavezom pravnih lica i preduzetnika da u vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju moraju da imaju popunjen putni nalog. Pokušaćemo da Vam pomognemo i da objasnimo zahteve ZAKONA. U nastavku obrađujemo sadržinu putnog naloga i njegovo evidentiranje, kao i korišćenje:
Putni nalog je akt na osnovu kojeg vozilo može da obavlja prevoz u drumskom saobraćaju. Prema članu 4. Zakona vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkih automobila građana i vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz, moraju da imaju putni nalog popunjen na propisan način i overen i potpisan od strane ovlašćenog lica, što ćemo Vam objasniti u daljem tekstu.
Putni nalog izdaje se i mora da se nalazi u vozilu za sva vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju (putnički automobili, kombinovana vozila, kamioni koji vrše prevoz tereta, autobusi koji vrše prevoz putnika). Putni nalog mora da se nalazi u vozilu koje vrši javni prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu na redovnim linijama, vanlinijski prevoz, lokalni prevoz, BIS prevoz (BIS prevoz je obavljanje međumesnog i međurepubličkog prevoza sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji) i dr.
Sadržina putnog naloga:
1. Seriju i broj putnog nalog;
2. Podatci o vrsti prevoza;
3. Naziv odnosno ime i prezime, sedište i adresu vlasnika vozila;
4. Mesto, dan, mesec i godina izdavanja putnog naloga;
5. Ime i prezime vozača i ostalih članova posade vozila;
6. Osnovne podatke o pravcu kretanja vozila;
7. Overen potpis ovlašćenog lica vlasnika vozila;
8. Overen potpis lica odgovornog za tehničke ispravnosti vozila;
9. Marku vozila,registarski broj i oznaku područja gde je vozilo registrovano;
10. Potpis vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka;
11. Datum započinjanja prevoza, stanje kilometar sata na početku i završetku prevoza, kretanje vozila (mesto polaska-dolaska),vreme polaska i dolaska(čas i min) stanje vozila(ukrcavanje-iskrcavanje putnika , utovar-istovar stvari,ostala zadžavanja), br.peđenih km;
12. Evidencioni broj ugovora o prevozu za vanlinijski prevoz;
13. Broj tovarnog lista,odnosno drugog dokumenta koji zamenjuje tovarni list za prevoz stvari;
14. Napomenu (odstupanje od reda vožnje, kvar, zasatoj na putu itd.).
Putni nalog izdaje se, po pravilu, dnevno odnosno za svaki prevoz. Izuzetno, putni nalog može da se koristi i za više prevoza, a najduže 7 dana od dana izdavanja ili do povratka vozila u sedište vlasnika vozila. Naime, ako se vozilo na kratkim relacijama (lokal) ili u mestima gde se u toku dana vraća u sedište preduzeća, na jednom nalogu mogu da se evidentiraju svi prevozi za koje se koristi vozilo, tako što se na poleđini naloga evidentira: datum, relacija od ____ do ____, vreme polaska i dolaska, broj pređenih kilometara, stanje brojila i potpis korisnika.
Putni nalog se vodi uredno od strane vozača i po izvršenom prevozu sa pratećom dokumentacijom vraća se ovlašćenom licu vlasnika vozila.


Saveti za fizička lica


Za radove na Vašem vozilu mi smo garancija. Koristimo originalne delove poznatih brendova. Ako se odlučite da servisirate i popravljate vozilo kod nas dobićete SERVISNU KNJIŽICU u kojoj su upisani svi radovi koji su rađeni u našem servisu i ostvarićete popust na izvedenim radovima i na šlepovanju vozila.
Uz svaki naslov dali smo Vam kratka objašnjenja kako bi Vam bilo što jasnije šta znači kvar na vozilu i kako ga treba otkloniti. Ovo je jedan mali deo saveta a za ostale probleme na vozilu koji koristite slobodno nas kontaktirajte.